Campus d’estiu 2023

DADES DEL/LA PARTICIPANT

IMPORTANT!! Proporcionar el nom i cognom del xiquet/a participant en l'activitat i no l'informació dels pares. L'informació dels pares es proporcionà més avall.
Nom i cognom del/la participant(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Adreça(Obligatori)
¿Sap nadar?(Obligatori)

DADES DEL PARE/ MARE/ TUTOR LEGAL

Nom i cognoms(Obligatori)

Autoritzacions i consentiments

Autorització activitat(Obligatori)

El sotasignat com a pare/ mare/ tutor legal autoritza l'interessat/da a participar en la I EDICIÓ DEL CAMPUS CB PEDREGUER, segons les condicions de l'activitat i declare que és APTE/A per a aquesta. Així mateix, autoritze el personal responsable de la citada activitat perquè en cas d'accident actue com a millor procedisca.

Consentiment informat COVID19(Obligatori)

Actuant en nom propi com a pare / mare / tutor-a del participant (menor d'edat) inscrit: Declare la NO pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d'adaptació. Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren en l'encapçalament (l'interessat / a) participe en les activitats de l'organització exposada, per a això he llegit amb detall la informació proporcionada per l'organització i accepte les condicions de participació, expresse el meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per Covid-19 atenent que el *CB Pedreguer complisca també amb els seus compromisos i obligacions. Declaració NO formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc. Declare que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene (si n'hi haguera. Em compromet a prendre diàriament la temperatura al / la participant i, en el seu cas, notificar l'absència (a través de mòbil o un altre mitjà establit).

Drets d'imatge(Obligatori)

D'acord amb els articles 1, 2, 3 de ss. de la L.O. 1/1982 de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. AUTORITZE a, El CB Pedreguer i a l'Excm. Ajuntament de Pedreguer a la presa d'imatges i vídeos del participant. A la seua reproducció i difusió en els diferents mitjans de comunicació, exclusivament, per a fins publicitaris i de divulgació.

El campus inclou:
  • Conjunt d'entrenament per a cada participant (pantalons i samarreta).
  • Esmorzar saludable.
  • Balons i material necessari per a la pràctica esportiva.
  • Piscina municipal.
  • Eixida al medi natural.
  • Xarrades tècniques.
  • Entrenadors/as titulats i Director/a Esportiu.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil.
Tipus d'inscripció (Descomptes no acumulables)(Obligatori)
Una vegada finalitzada l'inscripció, cal accedir al carret de la compra per procedir amb el pagament.
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Category: